V1183

V1183 Austin Lee Starkey

V1183 was watching VanderstankTV

V1183 was watching VanderstankTV

V1183 was watching VanderstankTV

V1183 went Apostle Hunting and found Eris's holy symbol

V1183 went Apostle Hunting and found MrsN's holy symbol

V1183 went Apostle Hunting and found Caroline's holy symbol

V1183 was watching VanderstankTV

V1183 installed Healing on VanderstankOS

V1183 installed Entropa on VanderstankOS

V1183 installed Pts on VanderstankOS

V1183 installed Vandersplunge on VanderstankOS

V1183 installed Vandertranslate on VanderstankOS

V1183 installed Entity on VanderstankOS

V1183 installed Game on VanderstankOS

V1183 installed Chumbles on VanderstankOS

V1183 installed Casino on VanderstankOS

V1183 installed Flabbydomp on VanderstankOS

V1183 installed Greengrocer on VanderstankOS

V1183 was watching VanderstankTV

V1183 changed their Vanderbook profile theme

V1183 changed their Vanderbook profile theme

V1183 changed their Vanderbook profile theme